Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Statut Stowarzyszenia

AUGUSTOWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „ASON”

 

ROZDZIAŁ I: PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 1. Augustowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „ASON”, w dalszej części zwane Stowarzyszeniem, zrzesza osoby niepełnosprawne oraz osoby pragnące nieść im pomoc.

 

§ 2. 1.Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia .) 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t .j. : Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn . zm.) oraz niniejszego statutu. Posiada osobowość prawną i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.


2.Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego.

2.1 Powyższa działalność może być prowadzona jako działalność nieodpłatna i odpłatna

W zakresie sfer zadań publicznych

pomocy społecznej,w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

- ochrony i promocji zdrowia;

- na rzecz osób niepełnosprawnych;

- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

- kultury,sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

- ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

-upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

2.2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

2.3. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na działalność pożytku publicznego.

 

§ 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Augustów

 

§ 4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy

ogółu członków. Do realizacji celów statutowych może zatrudniać pracowników.

 

§ 5. Stowarzyszenie ma prawo używania odznak i pieczęci według wzorów

zatwierdzonych przez właściwe organy administracji państwowej.

§ 6. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji społecznych, krajowych i

zagranicznych o podobnych celach działania, zgodnie z art. 5 ust. 2 Prawo o

stowarzyszeniach.

 

ROZDZIAŁ II: CELE I FORMY DZIAŁANIA

 

§ 7.Cel Stowarzyszenia to dążenie do aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz przewlekle

chorych w życiu społecznym i zawodowym:
1/ świadczenie wzajemnej pomocy w zakresie rehabilitacji kompleksowej,
2/ integracja społeczna,
3/ propagowanie idei zrozumienia, życzliwości i pomocy osobom potrzebującym

zgodnie z wartościami chrześcijańskimi,
4/ działalność informacyjna,
5/ współtworzenie społeczeństwa obywatelskiego,

6/ zrzeszanie osób chorych, celem poprawy ich warunków życiowych, zdrowotnych

oraz zwiększania uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, zawodowym,

kulturalnym, turystycznym i sportowym kraju,

7/ wyzwalanie inicjatywy osób chorych w kierunku jak najwszechstronniejszej ich

rehabilitacji i leczenia rozumianych jako proces osiągania optymalnego poziomu

funkcjonowania w społeczeństwie po to, by zapewnić im możliwość kierowania

własnym życiem,
8/ likwidacji barier psychologiczno-społecznych poprzez uświadomienie

pełnosprawnej społeczności problematyki dotyczącej osób ze schorzeniami

neurologicznymi i innymi niepełnosprawnymi, kształtowanie partnerskich postaw

między tymi grupami,

§ 8. Do realizacji swych celów Stowarzyszenie dąży przez:
1/ pomoc w załatwianiu wszelkich spraw związanych z leczeniem, rehabilitacją,

edukacją, usamodzielnianiem w podejmowaniu i wykonywaniu pracy

zawodowej,
2/ tworzenie lub pomoc w tworzeniu placówek oświatowo-wychowawczych i

rehabilitacyjnych oraz kursów specjalistycznych i oddziałów opieki zdrowotnej,
3/ organizację miejsc pracy w tym pracy chronionej,
4/ podejmowanie interwencji w interesie osób objętych działalnością Stowarzyszenia,
5/ tworzenie banku danych o możliwościach uzyskania pomocy,
6/ przedstawianie na forum opinii publicznej problemów i potrzeb środowiska,
7/ prowadzenie działalności informacyjno-wydawniczej (ulotki, broszury, pisma, audycje w radiu, telewizji):
a) dla chorych (możliwości pomocy),
b) dla społeczeństwa (informacja o chorobie i chorych),
c) informacja o nowościach w medycynie światowej dotyczące leczenia chorób

szczególnie neurologicznych,
8/ szkolenia: rehabilitantów, personelu medycznego, rodzin, przyjaciół przez kursy,

wykłady, pokazy itp.,
9/ organizowanie turnusów wypoczynkowo- rehabilitacyjnych,
10/ inicjowanie, opiniowanie i uczestniczenie w pracach legislacyjnych dotyczących

warunków życia osób niepełnosprawnych,
11/ organizowanie i udział w życiu społeczno-kulturalnym,
12/ współpraca z instytucjami o podobnych celach: kościołem katolickim,

organizacjami, środowiskami, grupami społecznymi i osobami fizycznymi

reprezentującymi społeczeństwa całego świata, ,

13/ podejmowanie działań mających na celu upowszechnianie idei wolontariatu oraz postaw filantropijnych,
14/ organizowanie wymiany doświadczeń między środowiskami i organizacjami związanymi ze Stowarzyszeniem.

 

ROZDZIAŁ III: CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 9. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1/ zwyczajnych,
2/ wspierających,
3/ honorowych.

§ 10. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel polski oraz

cudzoziemiec deklarujący na rzecz Stowarzyszenia swoją działalność.

§ 11.1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być: również

małoletni po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców bądź opiekunów.

2. Małoletni poniżej 16 lat nie mają praw wyborczych oraz prawa udziału w

głosowaniu.

3. osoby niepełnosprawni intelektualnie nie posiadający pełnej zdolności do

czynności prawnych nie mają praw wyborczych

§ 12. 1. Członkowie zwyczajni przyjmowani są przez Zarząd na podstawie złożonej

deklaracji.

2.Członkowie wspierający przyjmowani są przez zarząd na podstawie złożonej

deklaracji.

§ 13. Członkowie zwyczajni mają następujące prawa:
1/ czynne i bierne prawo wyborcze,
2/ wypowiadania się we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia, zgłaszania wniosków, co do działalności Stowarzyszenia,

3/ omawiania i oceniania na zebraniach działalność Stowarzyszenia i jego władz oraz postawy i działalność jego członków, a także zgłaszania swoich opinii i wniosków władzom Stowarzyszenia,
4/ ubiegania się o pomoc Stowarzyszenia.

§ 14. Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
1/ postępowanie zgodnie ze statutem, uchwałami władz Stowarzyszenia oraz

obowiązującymi regulaminami .
2/ regularne opłacanie składek członkowskich,
3/ branie czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.

§ 15. 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która

zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub materialną.
2. Członek wspierający - osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za

pośrednictwem swojego przedstawiciela.

§ 16. 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba, która wniosła

wybitny wkład w działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

§ 17. Członkowie wspierający i honorowi mają wszystkie prawa członka zwyczajnego

z wyjątkiem praw wyborczych i prawa głosu stanowiącego.

§ 18. Utrata członkostwa następuje na skutek:
1/ pisemnej rezygnacji złożonej zarządowi przyjmującemu do Stowarzyszenia

zgodnie z § 12.1.,
2/ skreślenia z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres roku na podstawie uchwały zarządu przyjmującego do Stowarzyszenia zgodnie z § 12.1.,
3/ wykluczenia z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych obowiązujących członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu przyjmującego do

Stowarzyszenia zgodnie z § 12.1. Wykluczonemu przysługuje prawo odwołania się od decyzji Zarządu,
4/ utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego - opiekuna -osobę prawną,
5/ zgonu członka.

§ 19. 1. Od uchwały Zarządu w sprawach nie przyjęcia, skreślenia czy wykluczenia

zainteresowanym przysługuje prawo odwołania się na piśmie do Walnego

Zebrania Członków, za pośrednictwem Zarządu, w terminie do 14 dni od podjęcia uchwały.
2. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV: WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§ 20. Władzami Stowarzyszenia są:
1/ Walne Zebranie,
2/ Zarząd,

3/ Komisja Rewizyjna

20.1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli i nadzoru odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającego mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.

 

§ 21. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybranych przez Walne Zebranie trwa 2 lata.

§ 22. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile statut nie stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad. Na wniosek 1/3 uprawnionych do głosowania, odbywa się ono w sposób tajny.

§ 23.1. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 20 pkt. 2) i 3) w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji na okres do najbliższego Walnego Zebrania.
2. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

 

ROZDZIAŁ V: WALNE ZEBRANIE

 

§ 24. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz i członek.

Uczestniczą w nim:
1/ z głosem stanowiącym – członkowie określeni w § 10 oprócz:

osoby niepełnosprawne intelektualnie, osoby nieletnie §11.2 i §11.3
2/ z głosem doradczym członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz

jako obserwatorzy - osoby zaproszone przez Zarząd

3/. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania zawiadamia Zarząd w formie papierowej lub elektronicznej na 1 miesiąc przed Zebraniem.

§ 25.1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają w I terminie zwykłą większością głosów

przy obecności co najmniej 50% członków uprawnionych do głosowania; w II terminie podanym w zawiadomieniu bez względu na liczbę obecnych członków.

2. Uchwała Walnego Zebrania w sprawie zmian Statutu zapada większością 2/3 głosów w I terminie przy obecności co najmniej 50% członków uprawnionych do głosowania;

w II terminie podanym w zawiadomieniu w obecności co najmniej 1/5 członków uprawnionych do głosowania.
3. Głosowania są jawne. Walne Zebranie może podjąć uchwałę o tajności głosowania.

§ 26. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1/ określanie kierunków działalności Stowarzyszenia,
2/ rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3/ podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium ustępującemu Zarządowi
4/ wybór władz Stowarzyszenia,

5/ rozpatrywanie wniosków składanych przez członków i władze Stowarzyszenia,
6/ uchwalanie wysokości składki członkowskiej,
7/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich,
8/ zatwierdzanie regulaminów: Walnego Zebrania, Zarządu , Komisji

Rewizyjnej,
9/ uchwalanie zmian w statucie,
10/ podejmowanie uchwał nie zastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia,
11/ podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 27. Nadzwyczajne Walne Zebranie może odbyć się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach: z własnej inicjatywy Zarządu, na żądanie Komisji Rewizyjnej bądź 1/5 ogółu członków Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd w terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku.

§ 28. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

ROZDZIAŁ VI: ZARZĄD

 

§ 29. W skład Zarządu wchodzą: prezes, wiceprezes, skarbnik, sekretarz oraz członek

wybrani przez Walne Zebranie.

29.1. Członkami organu zarządzającego nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

29.2. Członkowie Zarządu nie mogą pozostawać w związku małżeńskim ,we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkami organu kontrolnego.

§ 30. Posiedzenia Zarządu są zwoływane co najmniej raz na kwartał.

Tryb i sposób działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

§ 31. Do kompetencji Zarządu należy:
1/ kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
2/ określanie kierunków działania na podstawie uchwał Walnego Zebrania,
3/ decyzja w sprawach członkowskich zgodnie z § 18,
4/ uchwalanie regulaminu Zarządu, który podlega zatwierdzeniu przez Walne Zebranie,
5/ określanie potrzeb finansowych i kierowanie działalnością majątkową i gospodarczą

Stowarzyszenia,
6/ składanie sprawozdań z działalności na Walnym Zebraniu,
7/ zwoływanie Walne Zebranie,
8/ reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

 

ROZDZIAŁ VII: KOMISJA REWIZYJNA

 

§ 32. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego i 2 członków. Szczegółowy zakres i tryb działania określa regulamin uchwalony przez Komisję, a zatwierdzony przez Walne Zebranie.

§ 33. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

§ 34. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1/ kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia co najmniej 2 razy w roku,
2/ występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
3/ przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu,

4 / członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim ,we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

5/ członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

 

ROZDZIAŁ VIII: MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 

§ 35. Dla realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie posiada majątek

składający się z:
1/ funduszy wpływających ze składek,
2/ darowizn, zapisów, dotacji,
3/ dochodów pochodzących z działalności własnej oraz działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z przepisami prawa.

§ 36. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.

36.1. Zabrania się;

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ,,osobami bliskimi”

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, wszczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku

do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu

statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie

organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lubpo cenach wyższych niż rynkowe.

 

ROZDZIAŁ IX: PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 37. Uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmowana jest przez

Walne Zebranie większością 3/4 głosów przy obecności w I terminie co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania, a w II terminie podanym w zawiadomieniu w obecności co najmniej 1/5 członków uprawnionych do głosowania.

§ 38. W przypadku podjęcia decyzji o rozwiązaniu się Stowarzyszenia ostatnie

Walne Zebranie określi organizacje dobroczynne, na które

przejdzie majątek Stowarzyszenia po pokryciu zobowiązań oraz powoła komisję

likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

§ 39. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają

przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.: Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

 

Projekt TRAMPOLINA

Utworzono dnia 28.02.2018, 10:54

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Starostwo Powiatowe

Urząd Miejski

Integracja